The Blücher Painting

Sources of information, documentation and other supporting materials - big thanks to

 • John Østby - Oslo
 • Tore Eriksen - Drøbak
 • Forsvarsmuseet - Oslo
 • Marinemuseet - Horten
 • SFT oljevernavdelingen - Horten
 • Oscarsborg Festning
 • Jonny Finsrud - Drøbak
 • Meterologiske institutt
 • Dag Ammerud

Use of the painting with acquired permission

 • VOX TV GERMANY (1994)
 • POSTCARD 105 x 209 mm (1995)
 • Movie: The Norwegian multiartist Reidar Finsrud: "THE ART OF THE IMPOSSIBLE" - MTV Produksjon / Asbjørnsen og Co. Norwegian film institutt (1997)
 • Movie: OSLO HAVNEVESEN - Ivo Caprino (2000)
 • Book: POLITIET I FOLLO GJENNOM 100 ÅR (page 78-79) - Bjørn Lilleslåtten / Ivar Simastuen (2002)

Size: 13 900 ton
Length at the waterline: 195 meter
Extreme length - before reconstruction: 205,9 meter
Extreme length - after reconstruction: 207,7 meter (including clipper bow)
Width: 21,3 meter
Deep-draught: 5,8 meter
Machinery: Class: BBC-turbines in three rows
Engine power: 132 000 horsepower (turbines, oil-fired)
Speed: 32,5 knot
Boiler: Class: Wagner. Number: 12
Crew: 1 380 men
Armament / naval guns: 8 pcs. 20,3 cm L/60 in twin towers
Armament / antiaircraft guns: 12 pcs. 10,5 cm in pairs
Armament / antiaircraft guns: 12 pcs. 3,7 cm in pairs
Armament / antiaircraft guns: 8 to 28 pcs. 2,0 cm antiaircraft guns (four-pipe)
Fire control systems for air guns: 2 pcs.
Sonar: Passive bow sonar
Torpedo tubes: 12 pcs. 53,3 cm in series of three
Aircraft catapult for start of flight: 1 pcs. made by Deutsche Werke Kiel Aktien- gesellsehaft
Aircrafts: 3 pcs. Model "Arado 196" (low-wing aircraft)
Armour plating / side armour: 70 - 80 mm
Armour plating / upper deck: 12 - 30 mm
Armour plating / armour deck: 20 - 50 mm
Armour plating / main artillery: 70 - 140 mm
Bunkring capacity: 4 320 ton oil
Cruising radius: 6 800 nautical mil (with 19 knots speed)
Bow: Straight bow section to begin with, later clipper bow

Displacement

Standard-displacement officially = 10 160 ton = 10 000 english ton
(Weight of the pre-equipped vessel including equipment and ammunition, but without fuel and drinking water)

Construction-displacement officially = 12 192 ton = 12 000 english ton
(Weight during the test speed with about half of the total stock of fuel and drinking water on board. Weight indicating that the ship will float in the intended waterline)

Loaded-displacement officially = 14 224 ton = 14 000 english ton
(Weight with the total amount of fuel and drinking water on board)

Construction-displacement genuine = 16 490 ton

Loaded-displacement genuine = 18 694 ton

Building price: Approximately 87 855 million Reichsmark (1939)

April 9th represents the beginning of a new chapter in the Norwegian history. At 04.21 p.m. the dramatic order "Open fire" was given by the commanding officer of the Oscarsborg fortress. This order meant the stopping of a German armada consisting of three cruisers and a number of smaller battleships and further on the sinking of the "unsinkable" battleship "Blücher". In giving the King, Government and Parliament the opportunity to escape from Oslo as well as letting the authorities rescue the federal gold reserves, this battle had an essential impact on the events that were follow during the next five years.

4.21 a.m. - Colonel Birger Kristian Eriksen gives his command "Open fire".
Commanding officer at the main battery, sergeant Rækken carries out the order. The grenade from "Moses" hits the ship above the bridge in the centre of command for the air defence.

Blücher - First hit

 2nd artillery officer, Lieutenant Hans Erich Pochhammer, and several private soldiers nearby were killed. The commanding officer of the air defence, Lieutenant-Colonel Schürd and several others were severely injured. Almost the whole crew of the centre of command for air defence were killed immediately.

2nd Cannon - Officer in command, sergeant Strøm, gives the order "Open Fire".
The 345 kg grenade from Aron hits the aircraft hangar on Blücher and immediately sets the aeroplanes on fire.

Blücher - Second hit

Both aircrafts, the one which stood ready for takeoff on the catapult sledge as well as the one in the hangar, were soon covered by the flames which reached the tower. The strike also put the 10.5cm cannon (no. 3) on the port side of the vessel out of action. Even though the grenade from "Moses" probably never did explode, both shots had severe impact and were of great importance to the sinking of Blücher.

4.21 a.m. - SECTION IV and IX
The first shot from Moses was to be the signal to the artilleries at Kopås, Husvik and Seiersten on the east bank of the fjord as well as for the artillery at Nesset on the west bank.

Blücher - Multiple hits

Captain Vang Jul Enger was in command at Kopås and had three 15cm cannons at his disposal. Lieutenant Rolf Bertelsen at Husvik had two 57mm cannons. Lieutenant Hans Solli at Seiersten had two 40mm machinecannons and three 7.92mm machine-guns. Lieutenant Strand at Nesset had three 57mm cannons. The heaviest impact from the bombardment was on the port side of the ship.

4.30 a.m.
The torpedo battery at Nordre Kaholmen launches two Whitehead torpedoes and gives the "unsinkable" cruiser its final stroke.

Blücher - Torpedo hit

In the underwater torpedobunker the retired officer, commander Andreas Anderssen had made the 40 years old, but recently renewed Whitehead torpedoes ready. Alongside are lieutenant A. Karlsen, miner S. M. Bexrud and eight private soldiers.
They decide that their twelve torpedoes should be divided to cover six ships. Due to this Blücher only got two torpedoes.

6.22 a.m. - Blücher sinks
4.40 a.m. In the hope of saving men and ships, the anchors were dropped nearby Askholmene. The crew continued its struggle against the fire, but with no success. In order to avoid further explosions Blüchers own torpedoes were shot out and exploded against the rocks on both sides of the fjord. 5.30 a.m. The crew is given orders to abandon the ship, but as Blücher sinks 50 minutes later a large number of them are still on board. Many froze to death in the cold water and others were burnt to death by the flaming oil.

All together about 1000 German soldiers and sailors lost their lives in this event. About 1400 were able to rescue themselves on east bank of the fjord. (Two civilians were killed from grenades falling down in Drøbak.) For the next ten hours Oscarsborg was heavily bombed. 42 aeroplanes attacked, dropping hundreds of bombs. Even after this there were no Norwegian casualties. This act of defence gave the King, Government and Parliament the opportunity to escape from Oslo and the authorities were able to rescue the federal gold reserves.

 


 

OSCARSBORG
Three 28 cm. cannons (only Moses and Aron were put into action)

TORPEDO BATTERY
3 torpedo tubes with 12 torpedoes (2 were launched)

KOPÅS BATTERY
Three 15 cm. cannons

HUSVIK BATTERY
Two 57 mm. cannons

SEIERSTEN BATTERY
Two 40 mm. machinecannons and three 7,92 mm. machineguns

NESSET
Three 57 mm. cannons

9. april 1940 startet et nytt kapittel i Norgeshistorien. Kl. 4.21 om morgenen ga den halsstarrige kommandanten på den aldrende festningen Oscarsborg den dramatiske ordre: "Ild kan åpnes!". Og fem store kanoner spilte opp, litt senere også, torpedobatteriet. Det stanset eskadren på tre kryssere og en rekke mindre krigsfartøyer - og senket den "usenkbare" krysseren Blücher. Historien ville fått et annet forløp om dette ikke hadde skjedd, Kongen, regjeringen og stortinget reddet seg unna, samtidig med Den norske gullbeholdningen.

Kl. 04:21 - Oberst Birger Kristian Eriksen kommanderer: << ILD >>
Kanonkommandør, sersjant Rækken, følger ordre. Granaten fra Moses slo inn over broen kommando-sentralen for luftvern skytset.

Blücher - Første treff

2. artillerioffiser, Kaptänleutnant Hans-Erich Pochhammer, og flere soldater på kamp stasjon i nærheten, ble drept med en gang. Sjefen for luftvern-skytset, Oberleutnant zur See Schürd og flere andre menn ble hardt såret. Nesten hele besetningen i ildledningsentralen for luftvern skytset, ble drept momentant.

2. kanon - Kanonkommandøren, sersjant Strøm gir ordre: << ILD >>
Kanonen Aron sendte sin 345 kilos brisantgranat mot Blücher. Kanonen Aron sendte sin 345 kilos brisantgranat mot Blücher.

Blücher - Andre treff

Flyet som sto operasjonsklart på katapultsleden, og den andre maskinen som sto i hangaren, var raskt overtent av flammene, som snart sto i høyde med tårnet. Trefferen satte også 10,5 cm. kanon nr.3 på babord side ut av funksjon. Selv om granaten fra Moses, etter all sannsynlighet ikke kan ha detonert, gav begge skuddene optimal virkning, og var av avgjørende betydning for senkningen av Blücher.

Kl. 04:21 - SEKSJON IV og IX
Første skudd fra Moses var signal til batteriene på Kopås, Husvik og Seiersten på Drøbak-siden, samt batteriet ved Nesset på Hurum-siden.

Blücher - Diverse treff

Kaptein Vang Jul Enger hadde kommandoen på Kopås med sine tre 15 cm kanoner. Løytnant Rolf Bertelsen disponerte to 57mm kanoner på Husvik. Løytnant Hans Sollie hadde til disposisjon to 40mm maskinkanoner og tre 7,92mm mitraljøser i luftvern batteriet på Seiersten. Løytnant H. Strand disponerte tre 57mm kanoner på Nesset (Hurum-siden). Den ødeleggende virkningen var sterkest på babord side mellom seksjonene IV og IX.

Kl. 04:30
Torpedobatteriet på Nordre Kaholmen fyrer av to Whitehead-torpedoer, og rammer den stolte og << usenkbare >> krysseren dødelig.

Blücher - Torpedo treff

I den undersjøiske bunkeren for torpedoutskyting har den pensjonerte kommandørkaptein Andreas Anderssen gjort klar de nyoverhalte, 40 år gamle Whitehead-torpedoene. Med seg har han Løytnant A. Karlsen og minør S.M. Bexrud, samt åtte menige.
Det bestemmes at de 12 torpedoene de har til rådighet fordeles slik, at de rekker til torpedering av 6 skip. Derfor fikk Blücher < bare > to torpedoer.

Kl. 06:22 - Blücher velter over på siden, og går ned på 90 meters dyp ved Askholmene, med baugen først.

KL. 04:40 ankrer Blücher opp ved Askholmene, i håp om å redde skip og mannskap. Her fortsatte mannskapene sin kamp mot flammene, uten å lykkes. For ikke å bli sprengt ytterligere i stykker av egene torpedoer, ble disse skutt ut, og eksploderte i fjellveggene på begge sider av fjorden. Kl. 05:30 får besetningen ordre om å forlate skipet. Når Blücher synker 50 minutter sener er forsatt mange ombord. Noen frøs i hjel i isvannet, mens andre ble svidd i hjel av brennende olje, som hadde lekket ut når krysseren sank.

Alt i alt mistet ca. 1.000 tyske soldater og sjøfolk livet i disse to grusomme timene. Omtrent 1.400 kom fra det med livet i behold. Våte, forfrosne og forbrente reddet de seg i land på østsiden av fjorden. (To sivile ble drept av granat nedslag i Drøbak.) Etter dette ble Oscarsborg bombet i 10 timer. 42 fly gikk til angrep og flere hundre bomber ble sluppet over festningsområde. Selv etter dette angrepet var det ingen norske militære tap, og heller ingen sårede. Denne forsvarsaksjonen gjorde at Kongen, regjeringen, Stortinget og den Norske gullbeholdningen, kom i sikkerhet.

 


 

OSCARSBORG FESTNING
3 stk. 28 cm. kanoner (bare Moses og Aron ble brukt)

TORPEDOBATTERIET
3 stk. utskytningsrør med 12 torpedoer (2 ble brukt)

KOPÅS
3 stk. 15 cm. kanoner

HUSVIK
2 stk. 57 mm. kanoner

SEIERSTEN
2 stk. 40 mm. maskinkanoner og 3 stk. 7,92 mm. mitraliøser

NESSET
3 stk. 57 mm. kanoner

Am 9. April 1940 begann ein neues Kapittel in der Geschichte Norwegens.Der Kommandant der Festung Oscarsborg gab um 4 Uhr 21 den dramatischen Befehl: Feuer! Daraufhin eröffneten 5 Kanonen das Feuer. Später kam auch die Torpedobatterie hinzu. Dieser Angriff führte zur Senkung des "unsinkbaren" Kreuzers Blücher und zum Rückzug der ganzen Flotte.

Währe diese Schlacht nicht gewonnen worden, hätte die Norwegische Geschichte einen anderen Verlauf genommen. Der König, die Regierung und das Parlament konnten sich in Sicherheit bringen. Auch die Norwegische Goldreserve konnte ausser Lande gebracht werden.

4 Uhr 21 - Oberst Birger Kristian Eriksen kommandiert: "Feuer!"
Kanonenkommandeur Feldwebel Rækken führt den Befehl aus. Die Granate der Kanone Moses trifft die Kommandobrücke der Luftabwehrartillerie.

Blücher - First hit

Der 2. Artillerieoffisier, Kapitänleutnant Hans-Erich Pochhammer und viele Soldaten der Kampfstation fielen unter diesem Angriff. Der Chef der Luftabwehrartillerie Oberstleutnant zur See Schürd und viele andre wurden schwer verletzt. Fast die gesamte Besetzung der Kommandosentrale für Luftabwehrartillerie fällt unter diesem Angriff.

Kanone 2 - Kanonenkommandeur, Feldwebel Strøm gibt den Befehl: "Feuer!"
Die Kanone Aron feuert eine 345 kilogramm schwere Brisantgranate auf den den Kreuzer ab. Die Granate schlägt ein und trifft den Flugzeughangar und setzt es in Brand.

Blücher - Second hit

Das Flugzeug, dass einsatzbereit auf dem Katapultschlitten stand, und die andere Maschine, die im Hangar stand, waren sofort in Brand. Dieser Volltreffer zerstörte ausserdem eine 10,5 cm Kanone an Backbord. Es ist anzunehmen, dass die Granate des Moses nicht explodiert ist. Trotzdem hatten beide Schüsse eine optimale Wirkung und haben wesentlig zur Senkung des Kreuzers beigetragen.

4 Uhr 21 - SEKTION IV und IX
Der erste Schuss der Kanone Moses var das Signal für die Batterien Kopås, Husvik und Seiersten auf der Drøbak-Seite vom Fjord, sowie für die Batterie Nesset auf der Hurum-Seite.

Blücher - Multiple hits

Kapitän Vang Jul Enger war Befehlshaber auf Kopås und hatte drei 15 cm Kanonen zur Verfügung. Leutnant Rolf Bertelsen konnte mit zwei 57mm Kanonen von Husvik angreifen. Leutnant Hans Sollie auf Seiersten disponierte zwei 40mm Maschinenkanonen og drei 7,92 mm Mitrailleusen (Kugelspritzen). Leutnant H.Strand auf Nesset hatte drei 57mm Kanonen zur Verfügung. Die zerstörende Wirkung var am kräftigsten an der Backbordseite zwischen den Sektionen IV og IX.

4 Uhr 30
Die Torpedobatterie auf Nordre Kaholmen feuert 2 Whitehead-Torpedos ab. Somit wird der stolze "unsenkbare" Kreuzer seeuntüchtig und sinkt.

Blücher - Torpedo hit

Im unterseeischen Bunker für Torpedoabschuss hatte der pensionierte Kommandeurkapitän Andreas Anderssen die 40 Jahre alten, aber neuüberholten, Whitehead-Torpedos zum Abschuss bereit gestellt. Seine Abteilung bestand aus Leutnant A. Karlsen, Mineur (Minenleger) S.M.Bexrud und 8 Soldaten.
Sie entschieden sich, die 12 Torpedos die sie disponierten, so zu verteilen, dass diese für 6 Kriegsschiffe reichten. Deshalb wurde nur 2 Torpedos auf Blücher abgefeuert.

6 Uhr 22 - Der Kreuzer Blücher bekommt Schlagseite und versinkt mit dem Bug zuerst auf 90 Meter Tiefe bei Askholmen.

In der Hoffnung, den Kreuzer und die Mannschaft zu retten, wurde der Anker ausgeworfen. Die Mannschaft kämpfte ohne Erfolg gegen die Flammen. Um nicht weitere Explotionen zu risikieren, wurden die eigenen Torpedos des Schiffes abgeschossen. Diese explodierten an den Felsen auf beiden Fjordseiten. Um 5 Uhr 30 erhielt die Mannschaft den Befehl das Schiff zu verlassen. Als Blücher 50 Minuten später sank, waren noch viele an Bord. Viele erfroren im Wasser, andere wurden von dem brennenden Öl des Schiffes getötet.

Im Laufe von zwei Stunden kamen ca. 1000 Deutsche Soldaten und Matrosen ums Leben. Ungefähr 1400 konnten sich an der Ostseite des Fjordes retten. Zwei Sivilisten wurden durch Granatniederschläge in Drøbak getötet.

Nach der Senkung wurde Oscarsborg von der Luftwaffe angegriffen. Der Angriff dauerte 10 Stunden. 42 Flugzeuge waren beteiligt und mehrere hundert Bomben wurden abgeworfen. Auch nach diesem Angriff gab es keine Norwegische Verluste oder Verletzte. Die Schlacht um Oscarsborg ermöglichte die Flucht des Königs, der Regierung und des Parlaments, sowie die Sicherstellung der Norwegischen Goldreserven.

 


 

OSCARSBORG FESTUNG
Drei 28 cm Kanone (nur Moses und Aron wurden benutzt)

TORPEDOBATTERIE
Drei Torpedorohre, 12 Torpedos (2 wurden benutzt)

BATTERIE KOPÅS
Drei 15 cm Kanonen

BATTERIE HUSVIK
Zwei 57 mm Kanonen

BATTERIE SEIERSTEN
Zwei 40 mm maschinenkanonen und drei 7,92 mm Mitrailleusen

BATTERIE NESSET
Drei 57 mm Kanonen

More Articles ...

 • Tegne og malerskole

  Galleri Finsrud Tegne- og Maleskole etablert i 1975
  Kursene starter i januar og august. Kurs i sort/hvitt muligheter og teknikk, materiallære og aktmaling. Påmelding over telefon 64 93 23 99 (alle hverdager kl. 12:00-17:00, lørdag kl. 12:00-16:00), eventuelt send This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. til Galleri Finsrud med kontaktinformasjon. Vi har løpende påmelding hele året.
 • Rammeverksted / butikk

  Galleri Finsrud - Badeveien 12, 1440 Drøbak
  Har du bilder eller foto som trenger innramming? Trenger du farger, materiell og utstyr for kunstnerisk utfoldelse? Vi tilbyr et stort utvalg av kjente og gode produkter. Har du spørsmål, ta kontakt - Vi har nå 35 års erfaring som rammeverksted i Akershus. Vårt rammeverksted og utsalg av kunstnermateriell finner du på Torkildstranda i Frogn kommune.
 • Besøk oss

  Galleri Finsrud - Bilitt: Osloveien 272, 1440 Drøbak. Telefon: 64 93 23 99 (åpent alle hverdager kl. 12:00-17:00, lørdag kl. 12:00-16:00).

  Galleri Finsrud - Torkildstranda: Badeveien 12, 1440 Drøbak. Telefon: 64 93 16 07 (åpent alle hverdager kl. 12:00-17:00, mandag og torsdag 12:00-19:00, lørdag kl. 12:00-16:00).

 • Vår utstilling

  Galleri Finsrud - Osloveien 272, 1440 Drøbak
  Utstilling av Reidar Finsrud's arbeid på Bilitt i Frogn kommune. Reidar presenterer kunst i mange sjangre etter over 40 år som aktiv kunstner. Skulpturer, oljemalerier, grafikk, akvarell, kull og kritt tegninger, enn videre.
Copyright © 2019 Galleri Finsrud. All Rights Reserved.